Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Black Bullet – Ep 08

  1. Kirikono

    Tháng Sáu 1, 2014 at 12:28sáng

    Đã có 2 bb,1 loli giờ lại 1 loli nữa,chưa kể mới đk 8ep,đù gato lắm roài đấy.

Your email will not be published. Name and Email fields are required