Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Da Capo III – Ep 07

  1. jake9x

    Tháng Hai 21, 2013 at 12:57chiều

    hjx , bạn nào có lòng kễ lại cái ss1 vs ss2 cho mình hĩu i , dacapo mình xem đc ss1 ep 17 thấy main sida vãi lyn5 drop rk , lại thấy ae có nhìu ng thjk bộ nì nên mún bk về sau main có thông mjh lên hk , chứ xem mấy ep ss1 nãn vờ lờ lun ….

  2. jake9x

    Tháng Hai 21, 2013 at 12:58chiều

    hjx , bạn nào có lòng kễ lại cái ss1 vs ss2 cho mình hĩu i , dacapo mình xem đc ss1 ep 17 thấy main sida vãi lyn drop rk , lại thấy ae có nhìu ng thjk bộ nì nên mún bk về sau main có thông mjh lên hk , chứ xem mấy ep ss1 nãn vờ lờ lun ….

Your email will not be published. Name and Email fields are required