Darwin’s Game 02 + 03

“Tao có súng nè. Mày tin tao bắn mày không? Đồ dzô dzăn hóa!!”

02: GG – 03:GG

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

Your email will not be published. Name and Email fields are required