Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Psycho-Pass – Ep 06 > 07

  1. QT

    Tháng Mười Hai 2, 2012 at 1:48chiều

    2 ep lúc, thank nhóm >:) đợi full bộ ròi xem, tải trước o:-)

Your email will not be published. Name and Email fields are required