Tegami Bachi Reverse ss2 up10—>15

Boom mừng 1/5 nhé
Trans:Hime,hajnamcts
Ep10—>15
Ep10
EP10
Mux Sub
480
MF

720
Part1 | Part2
Hard full kara&eff

720
Part1 | Part2

EP11

EP11
Mux SUb
720
Part1 | Part2
Hard full kara&eff
720
Part1 | Part2
EP12

EP12
Mux Sub
720
Part1 | Part2
Hard full kara&eff
720
Part1 | Part2
Ep13

Ep13
Mux sub
720
Part1 | Part2
Hard full kara&eff

720
Part1 | Part2
Ep14 & 15

Ep14
720
Part1 | Part2
Ep15

720

Part1 | Part2
Ep14 trở đi thay OP và ED nên mình chưa timing kara kịp, nên không có bản encode, thông cảm nhé ^^

Bình luận Facebook

Có thể bạn sẽ thấy thích...

Your email will not be published. Name and Email fields are required