Darwin’s Game 02 + 03

Darwin’s Game 02 + 03

“Tao có súng nè. Mày tin tao bắn mày không? Đồ dzô dzăn hóa!!”

02: GG – 03:GG

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *