Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Blazblue Alter Memory – Ep 03

  1. yuii

    Tháng Mười 25, 2013 at 3:06sáng

    temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  2. Sora

    Tháng Mười 26, 2013 at 6:40chiều

    Sao bộ này không làm hard vậy nhóm :((

Your email will not be published. Name and Email fields are required