Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “Sword Art Online II – EP 14.5

  1. Kimi Kiss

    Tháng Mười 12, 2014 at 10:00sáng

    giống chapter 16.5 của Asuna và Kirito. Đây là chapter 14.5 của Shinon x Kirito 😀

  2. pewpew

    Tháng Mười 12, 2014 at 3:31chiều

    hú hồn, tưởng 16.5 cơ =))0

Your email will not be published. Name and Email fields are required