Có thể bạn sẽ thấy thích...

One thought on “World Trigger – EP 02

  1. PTA

    Tháng Mười 14, 2014 at 3:24chiều

    thằng Kuga này có cái mặt đó làm hoài, nhìn nó sao sao đó

Your email will not be published. Name and Email fields are required